Mobbing w pracy

Mobbing w pracy

„Szef mnie szykanował, poniżał, krytykował. Nie udostępniał mi materiałów do pracy ale jednocześnie wymagał, abym owe zadania wykonywała. Byłam ciągle kontrolowana i ośmieszana„. Jest to fragment rozmowy z osobą, która doświadczyła mobbingu w swoim zakładzie pracy. Ten precedens trwał 4 lata, przez tak długi okres czasu ta osoba nie wiedziała, że jest prześladowana psychiczne przez swojego szefa. Jak sama mówi myślała, że jest to forma dyscyplinowania.


W Polsce bardzo rzadko mówi się o zjawisku mobbingu w miejscu pracy. Większość z nas nie zna tego pojęcia, nawet jeżeli ktoś słyszał o nim, nie potrafi go wyjaśnić, zdefiniować. Dlatego tak wiele z nas poddaje się prześladowaniu, upokarzaniu w miejscu pracy. Godzimy się na to, gdyż nie mamy wiedzy jak z tym walczyć. Mobbing zazwyczaj nie ma charakteru jawnej, bezpośredniej agresji. Atak stosowany jest poprzez psychiczne manipulowanie, przy zachowaniu poprawności. Polega na wyniszczeniu emocjonalnym ofiary poprzez manipulowanie jej uczuciami. Prześladowca dąży do tego aby u swojej ofiary wytworzyć i podtrzymać lęk, poczucie upokorzenie, poniżenia bądź poczucie winy.

W podobnych przypadkach udaj się na konsultację do Prawnika od Prawa Pracy.


Mobbing można rozpoznać poprzez :

Zastraszanie

Osoby, które doświadczają mobbingu mogą być zastraszane przez wiele sposobów : poprzez aluzję jawną bądź podprogową lub bezpośrednie komunikaty o zagrożeniu stanowiska pracy. Lęk mogą wywołać także inne zachowania mobbera takie jak : nadmierna kontrola, wydawanie abstrakcyjnych poleceń. Czasem całkiem jawnie używana jest agresja.

Obwinianie

Bardzo ciężko jest rozpoznać tą formę mobbingu, gdyż łatwo pomylić ją z pociąganiem do odpowiedzialności pracownika lub dyscyplinowanie go. Jednak niesłuszne obwinianie, karcenie podwładnego jest formą tego zjawiska. Pociąganie do odpowiedzialności jest słuszne wtedy, gdy pracownik miał jasno określone zadanie, jeżeli nie to podwładny jest wpędzany w poczucie winy.

Poniżanie

Ta forma mobbingu przejawia się poprzez dyskredytowanie wszelkich osiągnięć pracownika objawia się to nadmiernym krytycyzmem, agresją słowną. Pracodawca może także poniżać swoją ofiarę swoimi decyzjami, np. odebranie nagrody, premii itp. Jednak mobber sięga dalej oczernia, obmawia, insynuuje problemy dotyczące zdrowia bądź życia prywatnego, izoluje pracownika od kolegów.

Skutki mobbingu

Niezależnie od przyczyn czy formy mobbingu skutki są zawsze negatywne dla ofiary, grupy, organizacji. Ofiara bardzo często popada w depresję. Wytwarza się u nich potrzeba odizolowania się, niezrozumienie i odrzucenie. Następuje wyniszczenie emocjonalne oraz psychiczne.
Aby poradzić sobie z tym zjawiskiem najpierw trzeba go rozpoznać, zebrać dowody. Następnie warto udać się po poradę do psychologa, prawnika, bezpośredniego przełożonego naszego stręczyciela. Warto też odejść z pracy i zacząć wszystko od nowa w nowym miejscu.

źródło: https://www.bazadoradcow.pl

Tu Szukaj pomocy prawnej we Wrocławiu, w Szczecinie, w Warszawie

Mobbing w pracy

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone