podpis elektroniczny

Jak zamówić bezpieczny podpis elektroniczny?

Kwalifikowany (bezpieczny) podpis pozwala ustalić tożsamość osoby, która sygnowała dokument swoim nazwiskiem i ma cechy podpisu ręcznego. Powstał, aby usprawnić obrót międzynarodową dokumentacją oraz ułatwić jej przechowanie. Przewiduje się, że z czasem elektroniczna forma podpisywania dokumentów będzie w coraz większym stopniu potrzebna zarówno osobom prawnym, jak i fizycznym.

Do czego potrzebny jest podpis elektroniczny

W obrocie prawnym funkcjonują trzy rodzaje e-podpisów: podpis (profil) zaufany, zwykły podpis elektroniczny oraz kwalifikowany podpis elektroniczny. Pierwszy uzyskuje się na stronie ePUAP i potwierdza za pomocą bankowości elektronicznej. Drugi jest indywidualnym, elektronicznym podpisem powiązanym logicznie z treścią dokumentu (np. podpis pod e-mailem). Ostatni – kwalifikowany podpis elektroniczny – wymaga certyfikatu, który poświadcza ważność podpisu.

Rodzaje e-podpisu nadają dokumentom różną wartość prawną. Do kontaktu z urzędami wystarczy profil zaufany, a wewnętrzne dokumenty firmowe można sygnować zwykłym podpisem elektronicznym. Tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym można podpisać dokumenty, które ustawowo wymagają zachowania formy pisemnej (są to np. pełnomocnictwa lub umowa o pracę). Podpis ten honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

Przed pojęciem decyzji o zakupie certyfikowanego e-podpisu warto zapoznać się z obowiązującym prawem i przemyśleć, czy w ogóle jest on niezbędny.

Jak zdobyć kwalifikowany certyfikat

Na polskim rynku dostawcami certyfikatów poświadczających kwalifikowany podpis elektroniczny mogą być tylko podmioty, które zostały wpisane przez Narodowy Bank Polski na listę kwalifikowanych dostawców usług zaufania. Usługę można wykupić bezpośrednio u dostawców lub ich partnerów.

Przy wyborze dostawcy należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, np.:

  • cenę usługi (może być inna u różnych dostawców i ich partnerów),
  • okres ważności certyfikatu (w ofercie jest nawet jednorazowe wykorzystanie podpisu),
  • sposób uwierzytelniania tożsamości przed składaniem podpisu (za pomocą urządzeń lub aplikacji),
  • sposób weryfikacji tożsamości przy podpisywaniu umowy (osobiście lub na spotkaniu online),
  • dodatkowe usługi (np. instalacja oprogramowania czy szkolenia).

Zawsze warto skontaktować się z biurem obsługi, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Bezpieczne korzystanie z e-podpisu

Uznaje się, że przy zachowaniu obowiązujących standardów kwalifikowany podpis elektroniczny jest całkowicie bezpieczny, i to niezależnie od tego, czy do jego wygenerowania stosuje się kartę i czytnik, czy aplikację. Dodatkowo warto zawsze kierować się zaleceniami dostawców. Na przykład przy usłudze mobilnej rekomenduje się zastosowanie dwuskładnikowego uwierzytelniania, czyli zainstalowanie aplikacji na dwóch urządzeniach i wykorzystywanie jednego urządzenia do generowania kodów aktywizacyjnych, a drugiego do składania podpisu.

Warto też od razu poznać ścieżkę reagowania w przypadku kradzieży jakichkolwiek urządzeń wykorzystywanych do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz unieważniania certyfikatu. W tym drugim przypadku warto sprawdzić, czy czynność unieważnienia może wykonać tylko subskrybent, czy również upoważniony przedstawiciel.

Otrzymuj nasz Newsletter:

Copyright © 2020 Invelio.
Wszelkie prawa zastrzeżone